برای یادگیری می توانید از کلیپ آموزشی استفاده نمایید.

برای مشاهده کلیپ اینجا کلیک کنید.

و مرور تصویر زیر برای یادگیری سریع و بهتر پیشنهاد می شود.قسمت های فعل امر و نهی مربوط به عربی هشتم نیست.