و مرور تصویر زیر برای یادگیری سریع و بهتر پیشنهاد می شود.قسمت های فعل امر و نهی مربوط به عربی هشتم نیست.