درزندگی ما اتفاقات زیادی هستند که همه آنهابرای انسان یک عبرت است ،به خصوص اتفاقاتی که پایه آن دروغ ودروغگویی است که برای هیچ انسانی عاقبت خوشی ندارد .

اگرانسان بتواند درسختی ها وآسانی ها کارهایی راکه به نفع همه است انجام دهد ودرکارهایش دروغ وفریب کاری نباشد بدون شک فرجام کارهایش سرافرازی است ؛ولی اگرنتواند خودش راکنترل کند وخطایی انجام دهد شاید باعث شود که ؛آبرویش ، ثروتش ، اموالش ، وحتی تمام دارایی اش راازدست بدهد ،اینگونه افراد هیچ ارزش واعتباری دراجتماع ندارند .

سعی کنیم همیشه صادق باشیم وکارهایی انجام دهیم که پایه اش راستگویی باشد چراکه (بارکج به منزل نمی رسد).