حرف اضافه "به" جدا از واژه پس از خود نوشته می‌شود.

مانند:
 او به خودش قول داد.
 او به مدرسه رفت.


در چهار مورد پیوسته نوشته می‌شود:

1⃣  هنگامی‌که بر سر فعل یا مصدر بیاید مانند: بگفتم

2⃣  هنگامی‌که صفت بسازد مانند: بخرد، بشکوه

3⃣  در واژه‌هایی مانند بدین، بدان، بدو و بدیشان

4⃣ در آغاز برخی واژه‌های عربی مانند: بشخصه، بعینه