چهار دسته از واژه ها ساده اند :


الف:واژه هایی که واقعا یک تکواژ دارند . مثل کوه ،خوب و ...

ب:واژه های تاریخی و باستانی که دچار تغییر تلفظ و ساختار شده اند . مثل : استوار ،مژه ، تهمتن ، کلوچه و ....

پ: واژه ها و ترکیب های عربی که ال ،تنوین و حرف جر دارند . مثل :متوازی الاضلاع ،معمولا ، علی هذا

ت: واژه های خارجی غیر عربی
مثل : سوسیالیسم ،ایسلند ، کوبیسم و ...