استفهام انکاری(پرسش انکاری):اگر جمله ی پرسشی با فعل مثبت برای انکار موضوعی بیاید ((استفهام انکاری)) است.مثال: که گفتت: برو دست رستم ببند ؟ یعنی کسی به تو نگفت برو دست رستم ببند

استفهام تأکیدی(پرسش تأکیدی): اگر جمله ی پرسشی با فعل منفی برای تأکید موضوعی بیاید ((پرسش تأکیدی)) است.مثال: مگر به تو نگفته بودم؟

 تأکید بر گفتن مطلب در قبل مثال دیگر :مگر اشک سیه روزان که سیل حوادث را هدایت می کند به استحکام کاخ پوشالی جبّاران به سخره نمی نگرد؟