☢️یک میلیون = 1.000.000

   (million)
☢️یک بیلیون=1.000.000.000
    (billion)
☢️یک تریلیون=1.000.000.000.000
    (trillion)
☢️یک کادریلیون = 1.000.000.000.000.000
  (quadrillion)
☢️یک کنتیلیون = 1.000.000.000.000.000.000
  (quintillion)
☢️ یک سیکستیلیون=1.000.000.000.000.000.000.000
  (sixtillion)
☢️یک سپتیلیون = 1.000.000.000.000.000.000.000.000
   (septillion)
☢️یک اکتیلیون = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000
  (octillion)
☢️یک نونیلیون = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
 (nonillion)
☢️یک دسیلیون = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
 (decillion)

☢️یک گوگل (google ) : یعنی عدد 1 به همراه 100 صفر جلوی ان.عددی بسیار بزرگ که از تعداد تمام الکترون های موجود در زمین هم بیشتر است.