خوب ، بهتر ، عالی

این مسیر درست زندگی است.

تا زمانی که خوب را به بهتر ، و بهتر را به عالی تبدیل نکرده‌ای؛متوقف نشو!♥