برای دانلود به ادامه مراجعه کنید.


در این مقاله به اصول نویسندگی اشاره شده است و گرچه این مقاله کمی طولانیست ، ولی اگر تمام راهکارها و اصول ارائه شده را رعایت کنید و یاد بگیرید ، قطعا از این به بعد انشاهایی در سطح یک نویسنده خواهید نوشت . بنابراین این مقاله به دوستداران نویسندگی و خواهان 20واقعی در انشا ، پیشنهاد می شود.