...مشاوره....

9 راز بدست آوردن موفقیت!

1️⃣اهدافتان را به طور واضح بنویسید

2️⃣عادات روزانه مناسبی اتخاذ کنید

3️⃣روزانه درگیر پیشرفت شخصی خودتان باشید

4️⃣هرگز در مورد خودتان قضاوت نکنید

5️⃣مراقب سلامتی تان باشید

6️⃣شما همان افکارتان هستید مثبت بیندیشید

7️⃣تمام افکار محدود کننده را پس بزنید

8️⃣کمتر حرف بزنید و بیشتر گوش کنید

9️⃣وقتتان را با افراد باهوش بگذرانید.