بیت 1 - خداوند به انسان توانایی سخن گفتن داد تا با زبانش بادیگران ارتباط برقرار کند

بیت 1 تا 4 سوره ی الرّحمان اشاره دارد

الرّحمان علّم القرآن خلق الانسان علّمه البیان / بیت سه جمله است

بیت 2 - به ترتیب صفات خداوند را بیان کرده است

رحمان، معین، کریم :بخشنده ، بزرگوار ، جوانمرد،غفور، توّاب: بسیار توبه پذیرنده

بیت 3 پرستار : در اینجا به معنی به جا آورنده و انجام دهنده است / پرستار :پرستنده ، مطیع

همه ی موجودات عالم فرمان خداوند را به جا می آورند

بیت 4 - اقبال و خوشبختی / تشبیه خوشبختی به تاج پادشاهی

مرا عات نظیر در کلمات : تاج ، سر / تخت ، تاج

اراده ی خداوند است که یکی را خوشبخت می کند و دیگری را از اوج قدرت و توانایی به زیر می کشد. اشاره به آیه ی 25 سوره ی آل عمران : تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء ( پادشاهی را به هر که خواهی می بخشی و پادشاهی را از هر که خواهی می گیری)

در مصرا ع اوّل یکی مضاف الیه است ( بر سر یکی )  و در مصراع دوم مفعول

بیت 5 - اشاره به داستان حضرت ابراهیم و نجات او از  آتش نمرود ( آیه 68 سوره انبیا )

اشاره به داستان حضرت موسی و گذشتن از آب نیل و داستان غرق شدن فرعونیان که مستقیماٌ وارد جهنّم شدند

بر آتش بردن کنایه از به جهنم رساندن است

آب و آتش تضاد است

بیت 6 - بزرگی زسر نهادن کنایه از فروتنی و تواضع کردن است

تکرار زیبا در کلمه بزرگ و در معانی مختلف

بزرگان به درگاه بزرگی و جلال خداوند غرور و تکبّر را از سر بیرون کرده اند و در برابرش سر تعظیم را فرود آورده اند

بر در گاه لطف و .....

در نثر قدیم گاهی متمم در بین دو حرف اضافه قرار می گرفت که حرف اضافه ی دوم معنی به جمله می افزاید / به دریا در منافع بی شمار است : در دریا ......

بیت 7 متّفق : هم صدا /کنه : ذات وجودی، اصل و حقیقت

همه ی دنیا و موجودات آن بر خداوندی خداوند معترف  و هم صدا و هم عقیده هستند کسی نیست که بتواند ماهیت ذات خداوندی را دریابد / فرو ماندن : کنایه از ناتوان شدن

بیت 8 جلال : شکوه و بزرگی/ صفات جلالیه خداوند که بر قدر ت و توانایی و قهر وغضب خداوند تکیه دارد

جمال : زیبایی، صفات جمالیه خداوند که بر لطف و مهربانی خداوند تکیه دارد

انسان قادر نیست صفا ت جمال و جلال خداوند را  درک کند و به شناخت واقعی خداوند دست یابد

بیت 9 آیینه ی دل : تشبیه دل به آینه (اضافه تشبیهی)

اگر به دلت خوب بنگری به تدریج درونت را صفا خواهی داد و خداوند را در دلت خواهی یافت

بیت 10 - مُحال : ناممکن / مَحال : جمع محل ، مکان ها / مِحال : حیله ها و فریب ها

سعدی ، اگر می خواهی راه خدا شناسی و عرفان  را بیاموزی غیر ممکن است که بجز پیروی از رفتار حضرت محمد(ص) این راه را طی کنی