·         سر اغاز : اول هر چیزی / شروع                                             

·         نامه :دراینجا به معنی کتاب است                      

·         دانایی : خردمندی - اگاهی

·         کوته :مخفف کوتاه                        

·         بینایی :  توانایی درک حقیقت   - بصیرت - چشم

·         مونس: همدم  یار                               

·         دست اویز: آنچه از ان کمک می گیرند                              

·         دراز دستی: از حد گذشتن زور گویی و ستمگری              

·         استوار : محکم - پا بر جا          

·         روان : جان -  روح                           

·         نانوشته : نوشته نشده                                    

·         پریشان : اشفته -  نگران

·         کار گشا:  برطرف کننده مشکل حل کننده مشکل      

·         عنایت :بخشش- لطف -توجه - احسان

·         هست کن: بوجود اورنده  - خلق کننده – افریننده                 

·         ظلمت : تاریکی  - نادانی                         

·         اساس: پایه - بنیان