·         سر اغاز : اول هر چیزی / شروع

·         نامه :دراینجا به معنی کتاب است

·         دانایی : خردمندی - اگاهی

·         کوته :مخفف کوتاه

·         بینایی :  توانایی درک حقیقت   - بصیرت - چشم

·         مونس: همدم  یار

·         دست اویز: آنچه از ان کمک می گیرند

·         دراز دستی: از حد گذشتن زور گویی و ستمگری

·         استوار : محکم - پا بر جا

·         روان : جان -  روح

·         نانوشته : نوشته نشده

·         پریشان : اشفته -  نگران

·         کار گشا:  برطرف کننده مشکل حل کننده مشکل

·         عنایت :بخشش- لطف -توجه - احسان

·         هست کن: بوجود اورنده  - خلق کننده – افریننده

·         ظلمت : تاریکی  - نادانی

·         اساس: پایه - بنیان