گاهی ارزوها دنباله دارند وحتی ادم دلش نمی خواهد کوتاهشان کند ولی دراین حال ارزو هایی هستند که نمیشود از سرو ته انها سر در اورد.                 
یه عده  که چنگی به دل نمی زنندوقتی که به اعماقشان می روید متوجه شاخه شاخه شدنشان می شوی که شاید نشانه بلند پروازی شان است . برخی ارزو ها همیشه جلوی چشمان ادم اند و نیشود از ان ها چشم پوشاند نکته جالب این است که خیلی ها به ارزوهابشان مینازندوحتی گاهی ارزو هایشان را  در خلوت برای خود بازگو میکنند و انها را از ان طرف به این طرف می پیچند.                                             یک عده هم ارزوی ثابتی برای خود ندارندو مدام ارزو هایشان را تغییر می دهندوحتی ارزو های خود را مدام کوتاه و بلند می کنند.         
اما واقعا دل انسان برای یک عده کباب می شود چون ارزوهایشان پس از یک مدت ریزش می کند اما تا کنون دقت کرده اید ماحتی بر سر ارزو هایمان هم بایکدیگر دعوا میکنیم وانها را گاهی همانند طنابی به این طرف و ان طرف می کشیم . از هر چه که بگذریم ولی هیچ کداممان حاضر نیستیم موهایمان را از دست بدهیم.                          
ولی یادمان نرود هنوز هم کسانی هستند که مجبورند برای یک دوره ی تلخ به ناچار مو های خود را بتراشند و فرقی هم نمی کند بزرگ یا کوچک ، دختر یا پسر، پیر یا جوان یادمان باشد برای بازگشت تک تک تار موی این بیماران خاص دعا گویشان باشیم.                         
آرزو و مو ارتباطی باهم ندارند ولی تفاوتی دارند که ارزوی از دست رفته را نمیشود باز گرداندولی موی از دست رفته را شاید بشود بازگرداند.