شامل درسنامه های مهم و نکات کلیدی به همراه مثال


دانش آموزان رشته تجربی ،
قسمت های نامربوط به کتاب فیزیک تجربی
 یعنی فصل ترمودینامیک را مطالعه نکنند.