📔بیابان desert
📕دسر dessert

📔به جز except
📘پذیرفتن  accept

📔مردن die
📕رنگ کردن dye

📔تاثیر گذاشتن affect
📘اثر effect

📔اجازه گرفته allowed
📕با صدای بلند aloud

📔محراب altar
📘تغییر کردن، دادن alter

📔نامطبوع coarse
📘دوره course

📔کشمش currant
📕کنونی current

📔شورا council
📘مشورت counsel

📔دوگانه dual
📕جنگ تن به تن duel

📔خودنمایی  flaunt
📘تمسخر flout

📔رسماً formally
📕سابق formerly

📔آرام quiet
📘کاملquite

📔سبک lightening
📕روشن شدن lightning

📔شل loose
📘از دست دادن lose

📔بادبان sail
📕فروش sale

📔دوختن sew
📘بذرپاشیsow

📔درد pain
📕جام pane

📔آرامش peace
📘تکه piece

📔شخصی personal
📕کارکنان personnel

📔ساکن stationary
📘نوشت افزار stationery

📔کمر waist
📕تلف کردن waste

📔هوا weather
📘آیا / چه whether