باز هم اخبار تلخ......صدای گریه هایی که به گوش نمیرسد......خانواده های چشم به راه....دل هایی که عزا دار شد....وهزاران آرزوی نرسیده.... آری خفتگان برفی

این بارهواپیمای ایرانی با۶۶نفر انسان در مقابل کوه دنای برفی. هردوسپید؛ هواپیما مانند پرنده ای که به لانه خود(کوه دنا) برمیگردد هردو قوی و مستحکم اما با این تفاوت که کوه دنا قدرتمند تر بود .چگونه کوه دنا توانست درمقابل پرنده ایرانی که اوج گرفتن آن زبان زد خیلی ها بود ایستادگی کندو قدرت خود رابه آن نشان دهد.
مقصر اصلی کیست؟؟؟ مردم باید از چه کسی گله داشته باشد آیا واقعاًاین سرنوشت تلخ که پلاسکو...کشتی سانچی...وحادثه کوه دنا.. رادر برگرفته هنوز ادامه دارد....نمی دانم؟؟؟ امّا این راخوب میدانم که کوه دنای سپیدپوش دل خیلی از هم وطنان مارا سیاه پوش کرد.شایدم هم کوه دنا از تنهایی خسته شده بودو به هواپیما حسودی میکرد..... امید است در آینده ای نزدیک مسءولان بتوانند راهی برای بهبوداین حوادث بیابند تاما نظاره گر کشته شدن هم وطنانمان نباشیم .بازهم این کلمه تلخ ایران تسلیت.