توضیحاتی در مورد سرنوشت کنکور از زبان معاون آموزشی وزارت علوم ، در ادامه این متن ...