قرقره  ثابت انتقال نیرو و تغییر جهت نیرو(تکیه گاه در مرکز قرقره استمزیت مکانیکی 1 میباشد )
قرقره متحرک انتقال نیرو و  افزایش نیرو(مزیت مکانیکی آن 2 است نیرو رو 2 برابر میکند)