مروری بر میانگین درصدها و تعداد افرادی که دروس مختلف را صد زدند و ...

💎 آمار کنکور تجربی 96

✅تعداد افرادی که 100% زده اند
ادبیات فارسی : 47 نفر
عربی : 6 نفر
دین و زندگی : 16 نفر
زبان خارجی : 37 نفر
ریاضی : 67 نفر
فیزیک : 31 نفر
شیمی : 3 نفر
زیست شناسی : 1 نفر

✅تعداد افرادی که درصد 33.33- زده اند.
ادبیات : 16 نفر
عربی : 8 نفر
دین و زندگی : 15
زبان خارجی : 28
ریاضی : 9 نفر
فیزیک : 11 نفر
شیمی : 9 نفر
زیست شناسی : 7 نفر

✅درصد تعداد افرادی که دروس عمومی را زیر 29% پاسخ داده اند.

ادبیات : 72 درصد داوطلبین
عربی : 85 درصد داوطلبین
دین و زندگی : 76 درصد داوطلبین
زبان خارجی : 86 درصد داوطلبین

✅درصد تعداد افرادی که دروس اختصاصی را زیر 19% پاسخ داده اند.

ریاضی : 67 درصد داوطلبین
فیزیک : 77 درصد داوطلبین
شیمی : 73 درصد داوطلبین
زیست شناسی : 72 درصد داوطلبین

✅درصد تعداد افرادی که درصد منفی داشته اند.

ادبیات فارسی : 11.1 درصد
عربی : 11 درصد
دین و زندگی : 10 درصد
زبان خارجی : 17 درصد
ریاضی : 15 درصد
فیزیک : 21 درصد
شیمی : 20 درصد
زیست شناسی : 27 درصد

✅میانگین پاسخگویی داوطلبین
 
ادبیات : 20.5 درصد
عربی : 13.6 درصد
دین و زندگی : 19.2 درصد
زبان خارجی : 10 درصد
ریاضی : 10 درصد
فیزیک : 6.1 درصد
شیمی : 7.8 درصد
زیست : 8 درصد