منظور از آثار مشابه ، آثاری هستند که در نام یا ... اشتراک دارند.کنکوری ها حتما مطالعه کنند.

⭕️فهرست آثارمشابه تاریخ ادبیات

🍀به سوی اصفهان :پیرلوتی 🍀اصفهان نصف جهان :صادق هدایت.

 🌿بهشت گم شده :جان میلتون 🌿دربهشت شداد :جلال رفیع 🌿مراتع بهشتی :جان اشتاین بک 🌿شلغم میوه بهشته :علی محمدافغانی.

🍀بوی جوی مولیان :محمدرضاشفیعی کدکنی 🍀بوی جوی مولیان :عنوان شعری از رودکی 🍀بوی جوی مولیان :بخشی ازکتاب *بخارای من ایل من *ازبهمن بیگی

🌿تاریخ بلعمی (ترجمه تاریخ طبری ):ابوعلی بلعمی 🌿تاریخ بیهقی (تاریخ مسعودی):ابوالفضل بیهقی.

🍀تاریخ فردریک کبیر :توماس کارلایل 🍀تاریخ رجال ایران :مهدی بامداد 🍀تاریخ منتظم ناصری :محمد حسن خان صنیع الدوله (اعتمادالسلطنه)

🌿تاریخ مسعودی (تاریخ بیهقی):ابوالفضل بیهقی 🌿قانون مسعودی :ابوریحان بیرونی

🍀تاناکجا :سیدعلی موسوی گرمارودی 🍀پیرگنجه درجستجوی ناکجاآباد :دکترعبدالحسین زرین کوب

🌿تحفه الاحرار :جامی 🌿تحفه الاخوان :کمال الدین عبدالرزاق کاشانی 🌿تحفه النظار وغرایب الامصار (سفرنامه یا رحله ی ابن بطوطه):ابن بطوطه

🍀تحقیق ماللهند :ابوریحان بیرونی 🍀طریق التحقیق :سنایی 🍀یک تحقیق تاریخی :خسروشاهانی

🌿تذکره الاولیا :عطارنیشابوری 🌿تذکره الشعرا :دولتشاه سمرقندی 🌿تذکره لباب الالباب :محمدعوفی

🍀ترجمه تفسیرطبری :عده ای ازعلمای ماوراءالنهر (درزمان سامانیان)🍀ترجمه تاریخ طبری (تاریخ بلعمی ):ابوعلی بلعمی

🌿چشمه :محمدعلی اسلامی ندوشن 🌿چشمه روشن :غلامحسین یوسفی 🌿مثل چشمه مثل رود :قیصرامین پور 🌿چشم هایش :بزرگ علوی

🍀خانه اموات :داستایوسکی 🍀فیل درخانه تاریک :ناصرایرانی.