✅ اشتباه در مقدمات آزمون:

🔸مطالعه تا دیر وقت در شب آزمون
🔸 تغذیه نامناسب صبح آزمون
🔸 به موقع نرسیدن به جلسه آزمون
🔸 استفاده از ابزارهای نامناسب

✅ اشتباه در مدیریت جلسه آزمون:

🔸 عدم آرامش در لحظه شروع آزمون
🔸 علامت گذاری نکردن سوالات ساده، وقت گیر، دشوار وخیلی دشوار

✅ اشتباه در نحوه خواندن سوال:

🔸 درست نخواندن صورت سوال
🔸درست نخواندن گزینه های سوال
🔸 تک بعدی دیدن سوال

✅ اشتباه در نحوه پاسخ گویی:

🔸 عدم ثبت دقیق مطالب و فرمول ها در طی مراحل حل سوال
🔸 مرتب ننوشتن راه حل یا در چند جا نوشتن آن
🔸 اشتباه محاسباتی
🔸 توسل به شانس در مورد سوالاتی که بین چند گزینه آن شک داریم

✅ اشتباه در نحوه وارد کردن گزینه های درست:

🔸 اشتباه افقی
🔸 اشتباه عمودی
🔸 تمیز پاک نکردن گزینه های غلط

💥 در هر آزمون آزمایشی، دانش، دقت و سرعت خود را بررسی کنید تا در آزمون اصلی از مهارت خوبی برخوردار باشید.