" به مناسبت رسیدن تعداد مطالب وبلاگ به 100 "
" موجی از مطالب ویژه ، کتاب کارها و انشاءها
درتمامی پایه ها "
" به وبلاگ سرازیر می گردد "

با تشکر ، مدیریت کانون آموزش مجازی متوسطه ای ها(کام)