کانال متوسطه ای ها با نام "کانال درسی ایران"
در تلگرام تشکیل شد.
آدرس: